Όροι και Προϋποθέσεις της Προωθητικής Ενέργειας "Viva Fun 'n' Friends" I love Crete στο Facebook page του Viva.gr

1. Διοργανώτρια
Την προωθητική ενέργεια διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.» και το διακριτικό τίτλο «VIVA» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου 2, με αφορμή τη διανομή κουπονιών για αγορά αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στη σελίδα της στο Facebook  και με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών της και της ηλεκτρονικής της σελίδας  www.viva.gr μέσω της οποίας προωθούνται και παρέχονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

2. Αντικείμενο
Η προωθητική ενέργεια (στο εξής η «Ενέργεια») υλοποιείται επί εφαρμογής που λειτουργεί μέσω του Facebook και αντικείμενό της αποτελεί η αποστολή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια, όπως προσδιορίζονται κατωτέρω, προκλήσεων στα πρόσωπα που συνδέονται μαζί του ως «φίλοι» στο Facebook,  αποσκοπώντας με αυτόν τον τρόπο να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές στις κληρώσεις που θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της Ενέργειας, για την απονομή των Επάθλων, σύμφωνα πάντοτε με τους παρόντες όρους.

3.Διάρκεια
Η διάρκεια της Ενέργειας ορίζεται έως 07 /06 . Ως έγκυρες συμμετοχές λαμβάνονται όσες ολοκληρώνονται εντός της ορισθείσας διάρκειας της Ενέργειας (θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση)

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής
4.1 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

•         έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

•         διατηρούν ενεργό Profile στο Facebook,

•         έχουν γίνει μέλη της επίσημης σελίδας του VIVAστο Facebook (http://www.facebook.com/VivaGR) μέσω της δυνατότητας ‘like’

•         έχουν αποδεχτεί και εγκρίνει τη λήψη και συλλογή των στοιχείων τους και έχουν δώσει άδεια για δημοσίευση κοινοποιήσεων (post) στον ‘τοίχο’ τους (‘wall’) στο Facebook, μέσα από τη σχετική εφαρμογή του Facebook, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ενέργεια.

Στην ενέργεια μπορούν να συμμετέχουν χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας και των συνδεομένων με αυτήν επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως και Β’ βαθμού.

5. Σκοπός και Διαδικασία Συμμετοχής
Σκοπό της συμμετοχής στην Ενέργεια αποτελεί η συγκέντρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συμμετοχών στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της Ενέργειας για την απονομή των κουπονιών, όπως ορίζεται κατωτέρω.  Η συμμετοχή στην ενέργεια εκκινεί με το πάτημα (“click”) είτε της εικόνας /του συνδέσμου μέσω της οποίας προωθείται η ενέργεια στη Facebook FanPage του Viva (http://www.facebook.com/VivaGR), είτε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της ενέργειας http://apps.facebook.com/fun_n_friends/ σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται εκεί.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία, αφού αποδεχθεί διαδικτυακά τους όρους του Facebook, αποκτά τη δυνατότητα να αποστείλει σε 5 τουλάχιστον φίλους του με τον οποίο είναι συνδεδεμένος μέσω του Facebook (στο εξής «Φίλος»)  πρόσκληση για συμμετοχή τους στην Ενέργεια. Εφόσον ο συμμετέχων έχει αποστείλει πρόσκληση συμμετοχής στην ενέργεια σε 5 τουλάχιστον Φίλους του,  τότε έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην Ενέργεια και συμμετέχει στην κλήρωση των προσκλήσεων με πέντε συμμετοχές. Δεν μπορεί ο κάθε συμμετέχων να στείλει πρόσκληση συμμετοχής στην Ενέργεια στους ίδιους Φίλους του. Για κάθε Φίλο που ο συμμετέχων απέστειλε την πρόσκληση αποκτά μια (1)  επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση των επάθλων της Ενέργειας. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να εγγραφεί μόνο μία φορά στην Ενέργεια έχει όμως δικαίωμα περισσότερων συμμετοχών στην κλήρωση των επάθλων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Φίλος που προσκλήθηκε από κάποιον συμμετέχοντα έχει ήδη εγγραφεί στην ενέργεια, η συμμετοχή αυτού του Φίλου προσμετράται επίσης για την απόκτηση επιπλέον συμμετοχών στην κλήρωση.

6- Έπαθλα
Τα έπαθλα είναι αυστηρώς προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα.
Τα κουπόνια για την αγορά εισιτήριων απευθύνονται σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν για να επισκεφτούν την έκθεση φωτογραφίας στην Κρήτη, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό. Κάθε κουπόνι αφορά σε ταξίδι δύο (2) ενήλικων ατόμων με επιστροφή και ισχύει για αγορά αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και έκδοση αυτών μέσω της ιστοσελίδας Viva.gr.

Η διάθεσή τους θα γίνει μέσω εφαρμογής που θα είναι διαθέσιμη στις σελίδες «I ♥ Crete» και «Viva Services».

7- Κλήρωση των επάθλων
Το Viva.
gr θα πραγματοποιήσει την κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων στην ενέργεια, την ημερομηνία που αναγράφεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης του παιχνιδιού. 
Οι επτά (7) τυχεροί θα αναδειχτούν με κλήρωση με ευθύνη της viva.gr την 7η Ιουνίου 2013.

Στην κλήρωση κάθε συμμετέχων συμμετέχει με τόσες συμμετοχές όσοι είναι και οι Φίλοι του τους οποίους έχει προσκαλέσει στην Ενέργεια  σύμφωνα  με τους παρόντες όρους. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης καθώς και οι νικητές αυτής θα δημοσιεύονται και στην σχετική ενότητα στο  http://apps.facebook.com/fun_n_friends/
Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά  στα γραφεία της εταιρείας VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, επί της οδού Καποδιστρίου 2 & Λ. Κηφισίας , 15123 Μαρούσι.  Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με το 13855 (χρέωση αστικής κλήσης πανελλαδικά)  ή το 211 7700 000, για κάθε πληροφορία σχετικά με την ενέργεια.

8- Διαχείριση της παράδοσης του επάθλου
Με την ανάδειξη των νικητών, η διοργανώτρια θα επικοινωνεί με κάθε έναν εξ αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και Facebook message στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την συμμετοχή στην Ενέργεια προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους ως νικητών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν τις προσκλήσεις που κέρδισαν.

Η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να παράσχει το έπαθλο και δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εφόσον:

Α) ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι ως αποδοχή από πλευράς του νικητή θεωρείται η απάντησή του στο email που θα αποστείλει η διοργανώτρια.

Β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νικητή οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον όρο 4 ανωτέρω για την συμμετοχή κάποιου προσώπου στην ενέργεια

Γ) ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το έπαθλό του για οποιοδήποτε λόγο.

9- Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας
Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή συναίνεσης προς την διοργανώτρια, και προς άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία αυτή συνδέεται ή/ και συνεργάζεται, για την συλλογή, την επεξεργασία και την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων τόσο στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας όσο και στο πλαίσιο άλλων προωθητικών ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν από τα ως άνω νομικά πρόσωπα ως προσδιορίζεται κατωτέρω.
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email, Facebook Profile Name και εικόνα / φωτογραφία.

Η διοργανώτρια επίσης λαμβάνει αυτόματα και αποθηκεύει στα αρχεία εγγραφών του διακομιστή (server) της, πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των IP διεύθυνση, cookie, domain names, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και τη διάρκεια της επικοινωνίας, τον όγκο των διαβιβασθέντων δεδομένων, το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία, τα δεδομένα που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του συμμετέχοντα έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στον διαδικτυακό τόπο. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του διαδικτυακού τόπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του συμμετέχοντα, από την οποία αυτός επικοινώνησε με τον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου διενεργείται η ενέργεια δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό τους ως μέσο για την συμμετοχή τους στην κλήρωση και την πιθανή ανάδειξή τους ως νικητές. Το Ονοματεπώνυμο των νικητών θα αναρτηθεί στην σχετική εφαρμογή στο Facebook.

- η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) για να αποσταλούν στους νικητές αναλυτικά οι οδηγίες παραλαβής των επάθλων και

- το Facebook Profile Name για να ελεγχθεί από την διοργανώτρια η εγκυρότητα της συμμετοχής τους

- η εικόνα/ φωτογραφία των νικητών και αποδεκτών των επάθλων για λόγους μάρκετινγκ και εμπορικής προώθησης από την διοργανώτρια

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η διοργανώτρια και το προσωπικό της, συνδεόμενες με την διοργανώτρια επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η διοργανώτρια υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Επίσης ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την διοργανώτρια με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμα του:

α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από την διοργανώτρια σε τρίτους

β. Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της ενέργειας, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διατηρήσει αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν μέσω της σελίδας του Facebook fan page (www.facebook.com/vivagr)          

10- Λοιποί όροι
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της ενέργειας ή στην ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο . Με το τέλος της ενέργειας και της διάθεσης των επάθλων στους νικητές, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη της διοργανώτριας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της διοργανώτριας ή τρίτων η διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα έπαθλα ούτε εναλλακτικό έπαθλο , οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού επάθλου  οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των προσκλήσεων  που δόθηκαν. Ρητά αναφέρεται ότι η διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση που υπάρξει ματαίωση ή αναβολή παραστάσεων που δεν καταστήσουν εφικτό για τον οποιοδήποτε νικητή να κάνει χρήση της πρόσκλησης που κέρδισε στο πλαίσιο της ενέργειας.

Η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης των συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της  για λόγους ανωτέρας βίας είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού τρίτων.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παιχνίδι αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της διοργανώτριας, ενώ το σύνολο των παρόντων όρων της Ενέργειας  θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.