Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού

1- Διοργανώτρια

Η εταιρεία με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.» και τον διακριτικό τίτλο «VIVA» (εφεξής η διοργανώτρια), η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Καποδιστρίου 2, Μαρούσι Αττικής, στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτρονικής σελίδας www.viva.gr, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ενέργεια) σε εφαρμογή του Facebook όπου ο κάθε συμμετέχον θα μπορεί να αποστείλει στους φίλους του μηνύματα σχετικά με το που επιθυμεί να ταξιδέψει, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

2- Διάρκεια

Η διάρκεια της ενέργειας καθορίζεται από τη Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 έως και την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011, με την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή σύντμησης της διάρκειάς της .

3- Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή στο ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ ολοκλήρου αποδοχή των παρόντων όρων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Στην ενέργεια μπορούν να συμμετέχουν αλλά δεν θα δικαιούνται τα δώρα των κληρώσεων οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

4- Η διαδικασία της ενέργειας (η συμμετοχή, κλήρωση, και η ανάδειξη των νικητών)

Η συμμετοχή στην ενέργεια πραγματοποιείται είτε πατώντας τον σύνδεσμο επάνω στην εικόνα μέσω της οποίας προωθείται η ενέργεια στη Facebook FanPage του Viva (http://www.facebook.com/VivaGR), είτε απευθείας από την ιστοσελίδα της ίδιας της ενέργειας: http://apps.facebook.com/PouTaxideveis

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές.  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια, ο εκάστοτε συμμετέχων καλείται  να αποστείλει σε φίλους του με τους οποίους είναι συνδεδεμένος μέσω του FACEBOOK την χώρα ή την περιοχή στην οποία θα ήθελε να βρίσκεται εκείνη την στιγμή και με ποιους φίλους του.

Ο χρήστης αρχικά επιλέγει την χώρα/περιοχή στην οποία θα ήθελε να βρίσκεται και στη συνέχεια επιλέγει μια φωτογραφία. Τέλος, αφού ενημερωθεί σχετικά με τους όρους της συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, όπως αυτοί ορίζονται από το facebook, δηλώνει ότι συμφωνεί με αυτούς ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους φίλους του προς τους οποίους θα ήθελε να αποσταλούν οι πληροφορίες αυτές. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσιεύονται αυτόματα οι προαναφερθείσες πληροφορίες μέσω της εφαρμογής τόσο στο προφίλ του χρήστη οσο και στο προφίλ των επιλεγμένων από αυτών φίλων του στο Facebook.

Κάθε εβδομάδα η Viva θα πραγματοποιεί κληρώσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην ενέργεια κατά τις προηγούμενες 7 ημέρες πριν την κλήρωση, και 10 νικητές θα κερδίζουν από ένα κουπόνι έκπτωσης αξίας 20€ για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Viva.gr. Η κλήρωση των  κουπονιών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Στην εβδομαδιαία κλήρωση για τα 10 κουπόνια αξίας 20€, κάθε παίκτης συμμετέχει με τόσες συμμετοχές όσοι είναι και οι διαφορετικοί φίλοι του στους οποίους έχει στείλει το παιχνίδι κατα την διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, και μπορεί να κερδίσει μέχρι ένα (1) κουπόνι ανεξάρτητα από το ύψος των συμμετοχών του. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης κερδίσει παραπάνω από ένα (1) κουπόνι, τότε κάθε επιπλέον κουπόνι που έχει κερδίσει θα δωθεί στους πρώτους επιλαχόντες νικητές. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της κλήρωσης καθώς και οι νικητές αυτής θα δημοσιεύονται στην σχετική ενότητα στο http://apps.facebook.com/PouTaxideveis. Επιπλέον, επί του συνόλου των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μέσω της οποίας θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής της προωθητικής ενέργειας ο οποίος θα κερδίσει το έπαθλο του οργανωμένου ταξιδιού που προσδιορίζεται κατωτέρω. Η κλήρωση αυτή θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Μανούσου Μπολιώτη (Δημοκρίτου 15, Αθήνα ΤΚ 10673) και σε αυτήν την κλήρωση κάθε παίκτης συμμετέχει με μία μόνο συμμετοχή ανεξαρτήτως των προσκλήσεων που έχει στείλει. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της ενέργειας, η κλήρωση θα διεξαχθεί εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της διάρκειας της ενέργειας.

 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με το 13855 ή 211 7700 000, χρέωση αστικής κλήσης, για κάθε πληροφορία σχετικά με την ενέργεια.

5- Έπαθλα

Τα έπαθλα είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με άλλα ούτε εξαργυρώνονται με χρήματα.

Τα έπαθλα είναι:

-       Ένα (1) οργανωμένο ταξίδι για δύο (2) άτομα αξίας έως χιλίων πεντακοσίων (1,500) ευρώ  (από τα οργανωμένα ταξίδια που παρέχονται μέσω του website www.viva.gr), καθώς και

-       Ογδόντα (80) κουπόνια έκπτωσης για τις υπηρεσίες του Viva.gr αξίας είκοσι (20) ευρώ το κάθε ένα.

Το έπαθλο του οργανωμένου ταξιδιού,  θα μπορεί να είναι ένα από τα οργανωμένα ταξίδια που παρέχονται εκάστοτε μέσω του website www.viva.gr

Τα κουπόνια θα δωρίζονται με ρυθμό 10 την εβδομάδα κατόπιν κλήρωσης των συμμετεχόντων της προηγούμενης εβδομάδας ως αναφέρεται ανωτέρω υπό την παράγραφο 4.

Ρητά διευκρινίζεται ότι το οργανωμένο ταξίδι που θα δοθεί ως έπαθλο θα πραγματοποιηθεί από τους νικητές σε ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων και κλινών στον επιλεγμένο προορισμό. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας του ταξιδίου σε συνεννόηση με τους νικητές σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας. Τέλος διευκρινίζεται ότι η εξαργύρωση των εκπτωτικών κουπονιών μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο με υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του  website www.viva.gr.

6- Διαχείριση της παράδοσης του επάθλου

Με την ανάδειξη των νικητών, η διοργανώτρια θα επικοινωνεί με κάθε έναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και Facebook message προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους ως νικητών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν το δώρο τους.

Η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να παράσχει το έπαθλο και δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εφόσον

Α) ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός τριών (3) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησης του. Διευκρινίζεται ότι ως αποδοχή από πλευράς του νικητή θεωρείται η απάντηση του στο email που θα αποστείλει η διοργανώτρια.

Β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νικητή οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον όρο 3 ανωτέρω για την συμμετοχή κάποιου προσώπου στην ενέργεια

Γ) ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το έπαθλό του για οποιοδήποτε λόγο.

7- Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας

Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή συναίνεσης προς την διοργανώτρια και προς άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία αυτή συνεργάζεται για την συλλογή, την επεξεργασία και την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email, Facebook Profile Name και εικόνα / φωτογραφία

Η διοργανώτρια επίσης λαμβάνει αυτόματα και αποθηκεύει στα αρχεία εγγραφών του διακομιστή (server) της, πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των IP διεύθυνση, cookie, domain names, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και τη διάρκεια της επικοινωνίας, τον όγκο των διαβιβασθέντων δεδομένων, το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία, τα δεδομένα που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του συμμετέχοντα έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στον διαδικτυακό τόπο. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του διαδικτυακού τόπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του συμμετέχοντα, από την οποία αυτός επικοινώνησε με τον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου διενεργείται η ενέργεια δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό τους ως μέσο για την συμμετοχή τους στην κλήρωση και την πιθανή ανάδειξή τους ως νικητές. Το Ονοματεπώνυμο των νικητών θα αναρτηθεί στο site www.viva.gr καθώς και στην σχετική εφαρμογή στο facebook.

- η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) για να αποσταλούν στους νικητές αναλυτικά οι οδηγίες παραλαβής των επάθλων και

- το Facebook Profile Name για να ελεγχθεί από την διοργανώτρια η εγκυρότητα της συμμετοχής τους

- η εικόνα/ φωτογραφία των νικητών και αποδεκτών των επάθλων για λόγους μάρκετινγκ και εμπορικής προώθησης από την διοργανώτρια

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η διοργανώτρια και το προσωπικό της, άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της διοργανώτριας, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η διοργανώτρια υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Επίσης ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την διοργανώτρια με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμα του:

α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από την διοργανώτρια σε τρίτους

β. Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της ενέργειας, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διατηρήσει αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν μέσω της σελίδας www.viva.gr και της σελίδας του facebook fan page (www.facebook.com/vivagr)          

 8- Λοιποί όροι

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της ενέργειας ή στην ματαίωση αυτού για οποιοδήποτε λόγο .

Με το τέλος της ενέργειας και της διάθεσης των επάθλων στους νικητές, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη της διοργανώτριας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της διοργανώτριας ή τρίτων η διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα έπαθλα ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των επάθλων που απονεμήθηκαν. Γίνεται δεκτό ότι η διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση που υπάρξει ματαίωση ή αναβολή πτήσεων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παιχνίδι αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της διοργανώτριας, ενώ η ενέργεια θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

Oι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Αθηνών Μανούσο Μπολιώτη Δημοκρίτου 15, Αθήνα ΤΚ 106 73. 

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω συμβολαιογράφο.