Όροι Χρήσης

  1. Γενικοί Όροι

  1. Γενικοί Όροι

A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ WEBSITE

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, http://www.viva.gr/, καλούμενος στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής VIVA), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcacia Business Center, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αρ. 18-20, με ΑΦΜ 998988329 /: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και είναι, μεταξύ άλλων:

Το VIVA είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος, του περιεχομένου που εισάγει στο Website, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των πληροφοριών που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Το Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από το VIVA προς τους χρήστες του website της δυνατότητας λήψης των ακόλουθων υπηρεσιών/αγαθών:

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από το VIVA πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται από το σύνολο των καναλιών του δικτύου του, δηλαδή είτε από το website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων του, σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά την πραγματοποίηση της αγοράς του. 

Μέρος των ανωτέρω υπηρεσιών παρέχεται και μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (Viva Wallet), σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή, στην οποία αντίστοιχα εφαρμόζονται αναλογικά οι όροι του παρόντος. 

Το VIVA ενεργεί αποκλειστικά, πλην της περίπτωσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει. 

B) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ε) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Θ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ι) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Κ) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα το VIVA πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες παρέχοντας υπό μορφή δώρου διάφορες προσφορές στους καταναλωτές (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κ.ο.κ.)

Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή / και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.viva.gr ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης (π.χ. έντυπο κ.ο.κ.). Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο τρόπο.
Το VIVA δύναται να αλλάξει κατά την κρίση του τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή των χρηστών.

Λ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Eιδικοί Όροι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Μεταφοράς


Το VIVA ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει.


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό παραγγελίας (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του VIVA, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Το VIVA δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.
 

Α) ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Για οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του ηλεκτρονικά μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίων που είχε γίνει μέσω του website (online) ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στο VIVA αποκλειστικά μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την αγορά των εισιτηρίων του μέσω του Website, αλλά έχει υποβάλλει το αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης απευθείας στην ακτοπλοϊκή εταιρεία, το VIVA ουδεμία ανάμειξη έχει εφεξής για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος και καμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη.

Για τις ενέργειες που θα χρειαστεί να γίνουν από το VIVA προς διεκπεραίωση αιτημάτων αλλαγών/ακυρώσεων, εφαρμόζονται οι χρεώσεις που δημοσιεύονται εδώ, πλέον της πιθανής επιβάρυνσης που θα ορίσει η ακοπλοϊκή εταιρεία για τη συγκεκριμένη αλλαγή/ακύρωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ενδέχεται να έχουν ορίσει πρόσθετη επιβάρυνση που εξαρτάται από το είδους του ναύλου του εισιτήριου. Επίσης, ενδέχεται ο ναύλος του εισιτηρίου να μην επιδέχεται καθόλου αλλαγές ή ακυρώσεις.

Στις περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, ο χρόνος για την επιστροφή χρημάτων στο χρήστη εξαρτάται από τη διαδικασία επιστροφής των εκτυπωμένων εισιτηρίων, αφού έχει προηγηθεί η ακύρωση των εισιτηρίων, και κατά κανόνα διαρκεί από 2 έως και 3 ημέρες. Το Tμήμα Aκυρώσεων / Aλλαγών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 (βλ. αναλυτικά ανωτέρω παράγραφο «ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η καταχώρηση του αιτήματος δεν συνεπάγεται και αυτόματη υλοποίηση του. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Ένας εκπρόσωπος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών θα επεξεργαστεί το αίτημά σας. Εφόσον είναι εφικτή η ακύρωση/αλλαγή, θα σας αποσταλεί email με το ποσό της επιστροφής που δικαιούστε ή/και επιπλέον οδηγίες. Αφού αποδεχτείτε το κόστος απαντώντας στο email, θα ολοκληρωθούν οι αλλαγές.


Β) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι χρήστες των υπηρεσιών φέρουν μόνοι τους και στο ακέραιο την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους, των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται {π.χ. αστυνομική ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.ά.} σε συμμόρφωση με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, εντολές και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωση του χρήστη μπορεί να προκαλέσει τόσο στον ίδιο ή προς τρίτους. Το VIVA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του χρήστη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους να έχουν λάβει προηγουμένως από έγκυρες αρμόδιες πηγές (π.χ. Λιμεναρχείο, Ακτοπλοϊκή εταιρεία κ.ο.κ.) κάθε σχετική πληροφορία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.


Γ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας η παραγγελία του χρήστη απορριφθεί αυτόματα από το σύστημα του VIVA ή η έκδοση των εισιτήριων του χρήστη δεν μπορέσει να προχωρήσει εξαιτίας οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος στα ενδιάμεσα εμπλεκόμενα συστήματα, ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εξόφληση της αξίας της παραγγελίας από την πλευρά του χρήστη, το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανή διαφορά αξίας που ενδέχεται να προκύψει στο κόστος του ναύλου, όταν το πρόβλημα επιλυθεί και τα εισιτήρια τελικώς εκδοθούν. 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994
Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, οι υπηρεσίες παροχής στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται όλες οι Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Μεταφοράς που διατίθενται μέσω του Website (ήτοι αεροπορικά και ακτοπλοικά εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτων, κρατήσεις μεταφοράς με ταξί). 

1.2 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων

Το VIVA ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των θεαμάτων και αγαθών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί, δηλαδή οι Τρίτοι Πάροχοι, διαμορφώνουν και γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό. 

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από το VIVA πραγματοποιείται από όλα τα κανάλια του δικτύου του, δηλαδή είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων του. 
Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα το VIVA, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου στον κλάδο των εισιτηρίων θεαμάτων, παρέχει  στους συνεργαζόμενους Τρίτους Παρόχους ( π.χ. Διοργανωτές  ή/και  Παραγωγούς του κάθε θεάματος κ.ά.)  μόνο το πληροφοριακό του  σύστημα για την  κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων τους χωρίς το ίδιο να εισπράττει το σχετικό αντίτιμο. Η είσπραξη του αντιτίμου από την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων από οποιοδήποτε κανάλι του VIVA (ηλεκτρονικό ή φυσικό δίκτυο, ιδιόκτητο ή συνεργατών και υποπρακτόρων του) και με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής (π.χ. με κάρτα, μετρητά κ.ά.) πραγματοποιείται κατά κανόνα  μέσω του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 με τον οποίο συνεργάζεται ο κάθε Τρίτος Πάροχος στον οποίο και αποδίδεται απευθείας  το σύνολο των εισπράξεων ως νόμιμο Δικαιούχο αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου (Ν. 3862/2010). 

1.2.1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του VIVA, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Το VIVA δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

1.2.2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στο VIVA. Το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών. 

Ενδέχεται σε περιπτώσεις που η εμπορική πολιτική του Τρίτου Παρόχου το επιτρέπει, το VIVA να έχει τιμή εισιτηρίου χαμηλότερη της τιμής που έχει ορίσει ο Τρίτος Πάροχος.

1.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού που αυτός παρέχει σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί στο ευρύ κοινό. Κατά κανόνα, δεν παρέχεται η δυνατότητα ακυρώσεων, ενώ για την περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, εάν και εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τον Τρίτο Πάροχο, συνήθως είναι εφικτή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ημερομηνία διεξαγωγής του Θεάματος που επέλεξε ο χρήστης. 
Οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται πριν την αγορά τους να ζητήσουν εγγράφως από το VIVA πληροφορίες για την πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων που εφαρμόζει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος. Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε από το Website μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών VIVA είτε μέσω email στη διεύθυνση support@viva.gr είτε ηλεκτρονικά επικοινωνώντας μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, o χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πάροχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακύρωσης, τροποποίησης του αγαθού που προμηθεύτηκε ή για την επιστροφή χρημάτων, εάν και εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.2 ανωτέρω, κατά κανόνα το VIVA  δεν εισπράττει το αντίτιμο των συναλλαγών για την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων Τρίτων Παρόχων,  δεν δύναται  να  πραγματοποιήσει επιστροφή  χρημάτων στους καταναλωτές  για οποιοδήποτε λόγο και οι ίδιοι ουδεμία τέτοια αξίωση δύνανται να έχουν από το VIVA. Τυχόν αξιώσεις των χρηστών της υπηρεσίας  (καταναλωτών) δύνανται να υποβάλλονται απευθείας στον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο που έχει εισπράξει και το σχετικό αντίτιμο από την έκδοση των αντίστοιχων εισιτηρίων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2251/1994

Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες αναψυχής εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται και τα εισιτήρια παντός είδους θεαμάτων που διατίθενται μέσω του Website. 


1.2.4 ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
 1. Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

  2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

  3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

  4. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

  5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

  6. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

  7. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

  8. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

  9. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων εκδηλώσεων, happenings κλπ, παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι θα του επιστραφεί το ανάλογο (κατ' ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δε δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

  10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

  11. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

  12. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.).


1.2.5 Ειδικοί Όροι Έκδοσης
Vouchers εισόδου Θεαμάτων στο πλαίσιο της Δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

1.1. Στο πλαίσιο της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εφεξής η «Δράση»), για συγκεκριμένα θεάματα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, τα οποία συμμετέχουν στη Δράση, όπως εκάστοτε γνωστοποιούνται στο viva.gr, η έκδοση vouchers εισόδου θα πραγματοποιείται έναντι μηδενικού για τον Παραγωγό αντιτίμου. 

1.2. Oι Χρήστες που επιθυμούν να προμηθευτούν vouchers εισόδου για τα ως άνω θεάματα της Δράσης θα πρέπει ν’ακολουθήσουν τη διαδικασία κράτησης διαδικτυακά. Κατά το βήμα ολοκλήρωσης της κράτησης, κάθε Χρήστης θα εισφέρει για τους σκοπούς της Δράσης ανά παραγγελόμενο voucher εισόδου ποσό της επιλογής του από €5 κατ’ ελάχιστον ανάλογα με το θέαμα έως και €1000 κατά μέγιστο. 

1.3. Για κάθε τέτοια εισφορά του, ο Χρήστης εντέλλει τo συνεργαζόμενο με τη Δράση, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (VIVA PAYMENTS) να εκδίδει για λογαριασμό του ανά voucher εισόδου ένα προπληρωμένο κουπόνι ηλεκτρονικού χρήματος (e-money voucher) ισόποσης με την εκάστοτε εισφορά νομισματικής αξίας.

1.4. Η νομισματική αξία του e-money voucher που θα εκδίδει η VIVA PAYMENTS κατ’ εντολή του Χρήστη, θα εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ενδεικτικά για την αγορά/ προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης που θα διανέμονται σε ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ή σε νομικές οντότητες που σκοπό έχουν τη φροντίδα και υποστήριξη των Ομάδων αυτών (πχ νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία) ή/και για την προσφορά πάσης φύσεως εξοπλισμού, οχημάτων ή μηχανημάτων ή άλλων ειδών που εξυπηρετούν το έργο φορέων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ενεργοποιούνται στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

1.5. H έκδοση κάθε e-money voucher θα λαμβάνει χώρα είτε με χρέωση Κάρτας του Χρήστη είτε με χρέωση του λογαριασμού VIVA WALLET που ο ίδιος τηρεί στη VIVA PAYMENTS.

1.6. H εξαργύρωση της αξίας των e-money vouchers των Χρηστών κατά τα αναφερόμενα στο 1.4 ανωτέρω θα πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών. Η επιλογή των Επιχειρήσεων και των ειδών που θα προμηθεύονται οι Φορείς με την αξιοποίηση των εισφορών των Χρηστών θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Δράσης. 

1.7. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες όρους, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη VIVA PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com .

1.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι που αναρτώνται στο http://travel.viva.gr/terms#tickets 


1.2.6 «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» -ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ E-MONEY VOUCHERS


1.1. Στο πλαίσιο της δράσης του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εφεξής «Δράση»), για κάθε αγορά εισιτηρίου ο Χρήστης συναινεί και εντέλλει τo συνεργαζόμενο με τη Δράση, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (VIVA PAYMENTS) να προβεί στην χρέωση του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιεί για την αγορά του εισιτηρίου, με ποσό της επιλογής του μεταξύ €2,00 και €1.000, επιπλέον του αντιτίμου του εισιτηρίου, ως εισφορά που θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στο πλαίσιο της Δράσης (εφεξής «εισφορά»). Αμέσως μετά τη χρέωση του Χρήστη, η εισφορά αυτή θα αποθηκεύεται σε προπληρωμένο κουπόνι ηλεκτρονικού χρήματος (e-money voucher) ισόποσης αξίας, εκδόσεως της VIVA PAYMENTS. 

1.2. Η αξία του e-money voucher που θα εκδίδει η VIVA PAYMENTS κατ’ εντολή του Χρήστη έναντι της εισφοράς του, θα εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για την αγορά/προμήθεια ενδεικτικά τροφίμων, φαρμάκων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία εν συνεχεία θα διανέμονται σε ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ή σε νομικές οντότητες ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που σκοπό έχουν τη φροντίδα και υποστήριξη των Ομάδων αυτών (πχ νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία) ή/και για την προσφορά πάσης φύσεως εξοπλισμού, οχημάτων ή μηχανημάτων ή άλλων ειδών που εξυπηρετούν το έργο φορέων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ενεργοποιούνται στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος. 

1.3. H εξαργύρωση της αξίας του e-money voucher εκδόσεως της VIVA PAYMENTS έναντι της εισφοράς του Χρήστη, κατά τα αναφερόμενα στο 1.2 ανωτέρω θα πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα κάθε εκδήλωση. Η επιλογή των Επιχειρήσεων και των ειδών που θα προμηθεύονται οι Φορείς με την αξιοποίηση της εισφοράς θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Δράσης. 

1.4. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες όρους, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη VIVA PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com .

1.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων που αναρτώνται στο http://travel.viva.gr/terms#tickets
 

1.2.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ “STREAMING 

1.1 Ο Χρήστης του εισιτηρίου, μέσω κωδικού που φέρει αυτό, αποκτά πρόσβαση σε σύστημα μετάδοσης μέσω του διαδικτύου («streaming»). 

1.2. Η ανωτέρω πρόσβαση καθίσταται διαθέσιμη από τον Τρίτο Πάροχο στο Χρήστη εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου (ημέρα, ώρα έναρξης και λήξης προσέλευσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης) και αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δύναται να διατίθεται μέσω σχετικής ιστοσελίδας της VIVA. 

1.3. Ο Χρήστης διά της πρόσβασής του στον ιστότοπο διεξαγωγής της διαδικτυακής μετάδοσης αποδέχεται τους όρους χρήσης που διέπουν τον εν λόγω ιστότοπο.  

1.4. Η VIVA λειτουργεί αποκλειστικά ως σημείο διάθεσης των εισιτηρίων και ως ιστότοπος φιλοξενίας για την προβολή των εκδηλώσεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει το  streaming, στις περιπτώσεις που αυτό παρέχεται. Μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετάδοση της εκδήλωσης, το περιεχόμενό της και την υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση αυτής είναι ο Τρίτος Πάροχος της εκδήλωσης. 

1.5. Στο πλαίσιο λήψης της υπηρεσίας, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει σταθερή και απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό (ενδεικτικά, προσωπικό υπολογιστή, smartphone, tablet κλπ.) και λογισμικό (ενδεικτικά, browser). Τόσο η VIVA όσο και ο Τρίτος Πάροχος της εκάστοτε εκδήλωσης ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του Χρήστη για τυχόν προβλήματα του χρησιμοποιούμενου από το Χρήστη εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και της σύνδεσής του στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανεπάρκειας της ταχύτητας αυτής. 

1.6. Ο Χρήστης δύναται να εξαργυρώσει το εισιτήριο με χρήση του αναγραφόμενου σε αυτό κωδικού μόνο σε μία (1) συσκευή, ενώ δύναται να διακόψει την προβολή στο αρχικό μέσο προβολής και να συνεχίσει την προβολή σε άλλο μέσο. Διευκρινίζεται δε ότι η δυνατότητα προβολής είναι εφικτή μέσω μιας μοναδικής διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) κάθε φορά και δεν είναι επιτρεπτή η ταυτόχρονη  προβολή σε άνω του ενός μέσου προβολής ή  IP διεύθυνσης. Επίσης, η πρόσβαση στην εκδήλωση μέσω streaming παρέχεται στο Χρήστη αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση. 

1.7. Απαγορεύεται απολύτως και είναι παράνομη η καταγραφή, η αναμετάδοση ή η εκμετάλλευση της εκδήλωσης από το Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα της προβολής μέσω streaming ανήκουν αποκλειστικά στον Τρίτο Πάροχο της εκδήλωσης και λοιπούς συντελεστές, σύμφωνα με το νόμο. 

1.8. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προβολής της εκδήλωσης μέσω streaming για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο Χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με το ενδεχόμενο εκ νέου προβολής ή επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου από τον Τρίτο Πάροχο ή μέσω της VIVA, βάσει οδηγιών εκ μέρους του Τρίτου Παρόχου. 

1.9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων που αναρτώνται στο https://travel.viva.gr/terms#tickets
 

1.3 Ειδικοί Όροι αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας

Το VIVA, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, λειτουργεί νομίμως και ως μεταπωλητής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων Τρίτων Παρόχων, μέσω του δικτύου διανομής της, διαθέτοντας πλήρως αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης και διανομής κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας. 

1.3.1 ΑΓΟΡΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Οι χρήστες προϊόντων κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου δύνανται μέσω του δικτύου του VIVA (είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας της, φυσικά ή μη, ιδιόκτητα ή συνεργατών και υποπρακτόρων της) να προμηθευτούν κωδικούς ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Η αξία των κωδικών ορίζεται κάθε φορά αποκλειστικά από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η αγορά των κωδικών δύναται να πραγματοποιηθεί με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που η VIVA υποστηρίζει ανά κανάλι διάθεσης των κωδικών στο καταναλωτικό κοινό.

Ο χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν κατά την αγορά του, ενεργοποιεί τον κωδικό του στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει, ώστε αντίστοιχα να μεταφερθεί η αξία αγοράς στο κινητό του.

Η κατανάλωση του χρόνου ομιλίας που αντιστοιχεί στο αγαθό που επέλεξε ο χρήστης γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το εκάστοτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

1.3.2 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Λόγω της φύσης του παρεχόμενου αγαθού ρητά ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και κατ' επέκταση την αποστολή και γνωστοποίηση του κωδικού στο χρήστη η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνει ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων ούτε εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρισης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

1.3.3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το VIVA , ως αναφέρθηκε ανωτέρω, λειτουργεί ως μεταπωλητής των κωδικών, ως αυτοί του παρέχονται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και ευθύνεται για την ασφαλή φύλαξή τους και την προσήκουσα παράδοσή τους στους Χρήστες που αιτούνται τα συγκεκριμένα αγαθά. Κατ επέκταση, το VIVA δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αγαθού καθεαυτού.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ως προς παρεχόμενο αγαθό, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στον Τηλεπικοινωνιακό του Πάροχο. Σε τέτοια περίπτωση, η VIVA θα παράσχει κάθε πληροφορία που θα της ζητηθεί για την επίλυση του όποιου τυχόν προβλήματος ανακύψει.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον κωδικό που έχει προμηθευτεί από το VIVA και το VIVA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη σε περίπτωση απώλειας του κωδικού του ή χρήσης του από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο ή μη.

Ανωτέρα Βία: H παράδοση του αιτούμενου αγαθού στο Χρήστη προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών τρίτων παρόχων τα οποία είναι εκτός ελέγχου του VIVA. Το VIVA δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε μη έγκαιρη παράδοση στο χρήστη του αγαθού που αιτήθηκε εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων παρόχων κ.λπ.

1.4 Ειδικοί Όροι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών "Viva Numbers" - "Viva Free Phone"

1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το Viva! είναι σήμα κατατεθέν της VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 998988329 και έδρα Arcacia Business Center, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25. Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάρoχος (με αρ. μητρώου: 06-128) και διατηρεί τις απαραίτητες υποδομές και σχετικές διασυνδέσεις με άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την παροχή των υπηρεσιών Viva!.

Αντικείμενο 

Το Viva! προσφέρει στο χρήστη ένα σύνολο από συνδρομητικές και μη υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες ο χρήστης θα πρέπει:

 1. Να εγγραφεί στο Viva!
 2. Να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Viva! εξοφλώντας το σχετικό αντίτιμο από το VIVA WALLET λογαριασμό πληρωμών του.

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τη σχέση του χρήστη με το Viva! για όλες τις υπηρεσίες, ενώ η κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από το Viva! μπορεί να έχει επιπλέον Ειδικούς Όρους Χρήσης.
Σημείωση:
 Το Viva! δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφοροποίηση της ποιότητας των Υπηρεσιών του από τεχνικές παραμέτρους που δεν ελέγχονται αντικειμενικά από το ίδιο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η ταχύτητα σύνδεσης, καθώς και για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των Υπηρεσιών του που οφείλονται στον εξοπλισμό του Χρήστη. Η, δε, παραμετροποίηση του τερματικού εξοπλισμού αποτελεί κατά κύριο λόγο ευθύνη του Χρήστη, με το Viva! να παρέχει τη τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται αποκλειστικά με τις υποδομές του».

Υπηρεσίες Viva! 

Οι υπηρεσίες Viva! περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο www.viva.gr. 

Το Viva! μπορεί να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. Οι αλλαγές αυτές γίνονται ώστε οι υπηρεσίες του Viva! να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις ή να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών. 

Το Viva! μπορεί επίσης να διορθώσει, βελτιώσει ή/και αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και αυτό μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό ή ακόμα και τη διακοπή κάποιων υπηρεσιών. 

Τιμοκατάλογοι 

Το Viva! διαθέτει τους ακόλουθους τιμοκαταλόγους:

 1. Πακέτα αγοράς πόντων. Τα πακέτα αυτά έχουν τιμές σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 2. Τιμοκαταλόγους χρήσης, για τις υπηρεσίες που έχουν χρέωση ανάλογα με τη χρήση (π.χ. εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, κ.λπ.). Οι τιμοκατάλογοι αυτοί έχουν αξίες σε Viva! Points.

Το Viva! έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής από το website και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Το Viva! έχει την υποχρέωση να αναρτά κατά την εφαρμογή τους όλους τους τιμοκαταλόγους του στο διαδικτυακό του τόπο (www.viva.gr) και να χρεώνει με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του. 

1.4.2 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Χρεώσεις και πληρωμές υπάρχουν μόνο κατά την αγορά πακέτων πόντων Viva! Points.
Οι χρεώσεις και πληρωμές προς το Viva! πραγματοποιούνται με χρήση των μέσων πληρωμής που προσδιορίζονται εκάστοτε από το Viva! και γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα 
https://www.viva.gr/MyViva/BuyPoints.aspx

Για πληρωμές με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα νόμιμα παραστατικά εκδίδονται από το Viva!. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Viva! πιθανολογεί τη μη ορθή χρέωση του συμφωνημένου αντιτίμου σε νόμισμα για κάθε υπηρεσία που απαιτείται τέτοιου είδους πληρωμή, το Viva! διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το xρήστη να του προσκομίσει αποδεικτικά χρέωσης/εξόφλησης του αντιτίμου αυτού (π.χ. αντίγραφο ανάλυσης τηλεφωνικού λογαριασμού), προκειμένου να αποδειχθεί η εν λόγω χρέωση ή/και καταβολή. 

Για τις χρεώσεις με πόντους (Viva! Points) κατά τη χρήση των υπηρεσιών Viva! δεν εκδίδονται παραστατικά. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεται για την αναλυτική χρέωση του λογαριασμού του με πόντους (Viva! Points) από την προσωπική του σελίδα διαχείρισης μέσα στο διαδικτυακό χώρο του Viva! (www.viva.gr). 

Δεν υποστηρίζεται η μετατροπή πόντων (Viva! Points) σε νόμιμο χρήμα. Μόνη εξαίρεση δύναται να αποτελούν οι πόντοι (Viva! Points) που αναλογούν στον χρήστη από τη χρήση των αριθμών της μορφής 806, 812 και 825 σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο www.viva.gr και ισχύουν εκάστοτε.

Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξαργύρωση πόντων (Viva! Points) σε νόμιμο χρήμα δύναται να γίνει μόνο μετά την έκδοση και προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου στο Viva! και σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία που εκάστοτε θα ορίζονται από το διαδικτυακό τόπο www.viva.gr

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν κάποιες υπηρεσίες κατά τη χρήση τους, είναι πιθανό ο χρήστης να βρεθεί με χρεωστικό (αρνητικό) υπόλοιπο σε πόντους (Viva! Points). Σε αυτές τις περιπτώσεις, την επόμενη φορά που θα αγοράσει κάποιο πακέτο πόντων (Viva! Points), αυτόματα θα συμψηφιστεί κατά αναλογία το χρεωστικό του υπόλοιπο.

Το Viva! έχει το δικαίωμα να κλείσει οριστικά το λογαριασμό του χρήστη σε επίπτωση που αυτός παραμένει πλήρως ανενεργός, δηλαδή που δεν έχει καμία ενεργή συνδρομή/ενεργό αριθμό και ταυτόχρονα δεν έχει κάνει καμία κατανάλωση πόντων (Viva! Points) για 30 συνεχόμενες ημέρες. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι πόντοι που τυχόν έχει ο λογαριασμός θα χαθούν.

Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος στις χρεώσεις του Viva!, θα πρέπει να ενημερώσει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο support@viva.gr εντός 30 ημερών. Το Viva! θα διορθώσει όλα τα λάθη που θα διαπιστώσει ότι οφείλονται σε σφάλματα των συστημάτων του.


Εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Viva!

Το e-mail address που δηλώνει κατά την εγγραφή του στο διαδικτυακό τόπου του Viva! (www.viva.gr) είναι το επίσημο e-mail επικοινωνίας μαζί του, στο οποίο το Viva! θα του αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνει από το Viva!.

Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του Viva!, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματά της και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.

Το Viva! διατηρεί αρχεία και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Viva! επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για τη VIVA ως Υπεύθυνο επεξεργασίας, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από το Viva!, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@vivawallet.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. 

Το Viva! λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το Viva! δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών. 

Το Viva! δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Το Viva! ουδεμία ευθύνη φέρει για:

1. τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνει ο χρήστης ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στις υπηρεσίες του Viva!.

2. την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως ο χρήστης υποστεί από τη χρήση των υπηρεσιών του Viva!

3. για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ χρηστών του Viva! ή ανάμεσα στο χρήστη και οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών του Viva! 

Το Viva! ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ανωτέρα Βία

Το Viva! δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Για τη χρήση των υπηρεσιών του Viva! απαιτείται ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ποιότητα των υπηρεσιών του Viva! μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος πρόσβασης στο Internet, με την ταχύτητα της σύνδεσης που ο χρήστης διαθέτει και πιθανά με άλλες παραμέτρους εκτός της επιρροής του Viva!

Το Viva! καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι υπηρεσίες του να προσφέρονται στη μέγιστη ποιότητα, εντούτοις καμιά εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί.

Ισχύς και διάρκεια

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από την πρώτη στιγμή χρήσης και για όλη τη διάρκεια που ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Viva!

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Viva!

1.4.3 ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου πόντων (Viva! Points) στο λογαριασμό που ο χρήστης τηρεί στο Viva! για τη xρήση κάποιας από τις υπηρεσίες Viva!, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας έως τη στιγμή που θα προσθέσει στο λογαριασμό του τους αιτούμενους πόντους (Viva! Points).

Προσωρινή Διακοπή

Το Viva! θα διακόψει προσωρινά την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες σε περίπτωση που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές (χρεωστικό/αρνητικό υπόλοιπο πόντων Viva! Points στον VIVA WALLET λογαριασμό πληρωμών του).

Η Προσωρινή Διακοπή γίνεται κατόπιν σχετικής γραπτής ειδοποίησης προς το χρήστη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Viva! να αποφασίσει μονομερώς σε ποιες από τις μη χρεώσιμες υπηρεσίες και για ποιο διάστημα θα συνεχίσει ο χρήστης να έχει πρόσβαση, όταν βρίσκεται σε Προσωρινή Διακοπή.

Η Viva! δύναται να διακόψει προσωρινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Viva! σε ότι αφορά την ορθή χρήση των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν άρνησής του να παράσχει εγκαίρως οποιαδήποτε στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Χρήστη σύμφωνα με τις διαδικασίες που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό της τόπο. 

Οριστική Διακοπή

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του, το Viva! δικαιούται να προβεί σε οριστική διακοπή της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών του χρήστη σε περίπτωση που:

1. Γίνεται χρήση των υπηρεσιών του Viva! για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς

2. Έχει διαπιστωθεί απάτη

3. Παραβιάζονται όροι του παρόντος

4. Έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών

5. Ο χρήστης αρνείται συστηματικά να ακολουθήσει τις οδηγίες του Viva! σε ότι αφορά την ορθή χρήση των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν άρνησής του να παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Χρήστη σύμφωνα με τις διαδικασίες που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό της τόπο.

6. Ο Χρήστης το επιλέξει αυτοβούλως μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του ή/και ζητήσει την ακύρωση του αριθμού, κάνοντας χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης μέσα στο οριζόμενο από τη Νομοθεσία χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της οριστικής διακοπής, ο αριθμός, ως ανενεργός, δεν μπορεί, μεταξύ άλλων, να δεχθεί / πραγματοποιήσει κλήσεις, καθώς και να μεταφερθεί με τη διαδικασία της φορητότητας σε άλλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

Πρόσθετες υποχρεώσεις

1. Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των υπηρεσιών του Viva! χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του. 
2. Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιεί άμεσα το Viva! σε περίπτωση που αντιληφθεί:

α. την απώλεια, κλοπή, διαρροή των μέσων που του επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών Viva! (π.χ. κωδικών κ.λπ.).
β. τη χρέωση στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Viva! οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά τη βούλησή του.
γ. τυχόν σφάλμα στην τήρηση του λογαριασμού του από το Viva!.

Πνευματικά Δικαιώματα 

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.viva.gr στο σύνολό του (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, οπτικές απεικονίσεις, λογισμικό κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου που διατίθεται από το www.viva.gr και υπόκειται στις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, το σήμα Viva! (λεκτική και οπτική απεικόνιση), όπως και τα σήματα των επιμέρους υπηρεσιών του Viva! (λεκτικές και οπτικές απεικονίσεις) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη A.E., η οποία ανήκει κατά 100% στη VIVA WALLET A.E. και η οποία έχει τη νόμιμη χρήση αυτών. Τα σήματα αυτά προστατεύονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς τη χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης.

Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω δε δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο/Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

1.4.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Viva! Numbers


Η υπηρεσία Viva! Numbers επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιεί τηλεφωνικούς αριθμούς του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) σε ένα σύνολο από υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων: τηλεφωνία VoIP, αποστολή και λήψη fax, τηλεφωνητή, έξυπνης δρομολόγησης (FollowMe), κ.ά. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο του Viva! www.viva.gr. 
Ακολούθως παρατίθενται οι ειδικοί όροι που ισχύουν πρόσθετα των Γενικών Όρων Χρήσης του Viva! για τα Viva! Numbers.

Εκχώρηση Αριθμών

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί Viva! Numbers εκχωρούνται στο χρήστη και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων). 

Όταν το Viva! εκχωρεί στον χρήστη έναν τηλεφωνικό αριθμό Viva! Number, εκείνος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα τον χρησιμοποιεί.

Το Viva! δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό που έχει εκχωρήσει στον χρήστη για μέχρι και έξι (6) μήνες από τη διακοπή των υπηρεσιών του, πριν εκχωρήσει τον αριθμό αυτό εκ νέου σε άλλο χρήστη.

Η παροχή υπηρεσιών με χρήση των αριθμοδοτικών σειρών που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από το σύνολο των παρόχων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών (π.χ. 801, 800, 825 κ.ο.κ.) εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ενεργοποίησης από του εν λόγω παρόχους. Το Viva! θα υποβάλει εκάστοτε σχετικά αιτήματα διασύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ΄αρ. 506/37/09 απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η διευκόλυνση της φορητότητας για τη μεταφορά Viva! Number σε άλλο δίκτυο προϋποθέτει να έχει ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται από το Viva! και δημοσιεύεται στο website.

Γεωγραφικοί Αριθμοί


Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα Viva! Numbers που είναι γεωγραφικοί αριθμοί σύμφωνα με το Ε.Σ.Α., ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τους γεωγραφικούς αριθμούς εντός των γεωγραφικών ορίων που ορίζει ο κάθε αριθμός με βάση το αρχικό του πρόθεμα. Δεν επιτρέπεται να κάνει μόνιμη χρήση των αριθμών αυτών έξω από τη γεωγραφική περιοχή που ανήκουν.

Φορητότητα Αριθμών

Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί στο Viva! τη μεταφορά αριθμού που ήδη έχει από άλλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο προς το Viva!

Υποβάλλοντας αίτημα φορητότητας στο Viva!, ο χρήστης του παρέχει εξουσιοδότηση, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για λογαριασµό και επ’ονόµατί του. Το χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αυτό που ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα αιτήματα φορητότητας χρεώνονται με πόντους (Viva! Points), σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. 

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φορητότητας του αριθμού του χρήστη, αυτός υπόκειται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα Viva! Numbers.

Σε περίπτωση φορητότητας αριθμού προς το Viva! ο χρήστης θα λαμβάνει τις υπηρεσίες VIVA! που έχει επιλέξει και με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ που έχει αποδεχθεί.

Καταχώριση σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους & Μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3917/2011 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας

Οποτεδήποτε θελήσει, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί στο Viva! την καταχώριση του αριθμού του (Viva! Number) σε δημόσια διατιθέμενους τηλεφωνικούς καταλόγους. Επιπρόσθετα, έχει το δικαίωμα να ελέγχει και, αν είναι απαραίτητο, να διορθώνει ή και να ζητά τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης. Είναι στη δική του ευχέρεια να καθορίσει αν θέλει να καταχωρηθεί μέρος ή το σύνολο των αριθμών του (Viva! Numbers), καθώς και ποια από τα προσωπικά του στοιχεία επιθυμεί να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο.

Η διεκπεραίωση αιτήματός του χρήστη προς το Viva! για την καταχώρισή του σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους προϋποθέτει ο χρήστης να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται από το Viva! και περιγράφεται στο διαδικτυακό του τόπο (www.viva.gr). 

Το Viva! τηρεί μητρώο συνδρομητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας με ανθρώπινη παρέμβαση για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και εν γένει διαφημιστικούς σκοπούς. Οποτεδήποτε ο χρήστης θελήσει να ενταχθεί στο σχετικό μητρώο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Viva! στο support@viva.gr, οπότε και θα ενημερωθεί για τη σχετική διαδικασία. 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994
Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου) o Χρήσης έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα δυνάμει των διατάξεων του άρ. 3ε Ν. 2251/1994, δικαίωμα το οποίο ασκείται με τη συμπλήρωση και υποβολή στο VIVA έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψής της. Προς άρση κάθε παρερμηνείας, η με καθοιονδήποτε τρόπο χρήση Viva Number που εκχωρήθηκε στο Xρήστη ισοδυναμεί με πλήρη παροχή της υπηρεσίας και ως εκ τούτου το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την έννοια του προαναφερθέντος νόμου δεν εφαρμόζεται. 

Viva! VoIP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το Viva! VoIP είναι υπηρεσία τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου και συνεπώς η χρήση του εξαρτάται από τη σύνδεση του χρήστη στο διαδίκτυο. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί χωρίς ρεύμα.

Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, μεταξύ αυτών και του αριθμού 112. Λόγω της νομαδικότητας που χαρακτηρίζει την υπηρεσία Viva! VoIP (δηλαδή ο χρήστης μπορεί να την χρησιμοποιεί περιστασιακά και εκτός της διεύθυνσης από την οποία την χρησιμοποιεί μόνιμα), προκειμένου να γίνεται σωστά η διεκπεραίωση των κλήσεων προς αριθμούς εκτάκτου ανάγκης, ο χρήστης οφείλει να ορίζει κάθε φορά που αλλάζει θέση την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά εξερχόμενες κλήσεις προς τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112, το Viva! δεν παρέχει την δυνατότητα αποστολής για τα στοιχεία θέσης του καλούντος στην Αρμόδια Αρχή.

Σε ταυτοποιημένα Viva Numbers η υπηρεσία Viva!Voip δίνει αυτομάτως τη δυνατότητα πολλαπλών, ταυτόχρονων εξερχόμενων κλήσεων (πολλαπλά κανάλια) και στην περίπτωση αυτή οι κλήσεις ολοκληρώνονται μόνο υπό την προϋπόθεση τερματισμού τους από τον ίδιο το χρήστη. Για το λόγο αυτό συστήνεται στο Χρήστη από το διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του να ρυθμίζει (περιορίζει) σύμφωνα τις εκάστοτε ανάγκες του τον αριθμό των ταυτόχρονων εξερχόμενων κλήσεων που θα πραγματοποιεί κάθε Viva!Number. 

1.4.5 Όροι Χρήσης «Viva Free Phone»

Ο χρήστης της Υπηρεσίας «Viva Free Phone» (εφεξής «Υπηρεσία») που προσφέρει η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (εφεξής «Viva»), γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:

Χρεώσεις & Πληρωμές

 1. Για τη χρήση της Υπηρεσίας, δεν απαιτούνται συμβόλαια, συνδρομή ή πάγιο ή άλλου είδους δέσμευση για το Χρήστη. Για τη χρήση της υπηρεσίας η αντίστοιχη χρέωση θα συμπεριλαμβάνεται στον τηλεφωνικό λογαριασμό που λαμβάνει ο Χρήστης από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο που ήδη διαθέτει. Συγκεκριμένα, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος του Χρήστη θα χρεώνει στον τηλεφωνικό λογαριασμό που αντιστοιχεί στην τηλεφωνική σύνδεση από την οποία έγινε χρήση της Υπηρεσίας, το κόστος για το χρόνο της κλήσης που πραγματοποίησε, σύμφωνα με το κόστος που αναγράφεται στην ενότητα «Χρεώσεις της Υπηρεσίας» του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Όπως σαφώς ορίζεται στη συγκεκριμένη ενότητα, η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο χρήστης τηλεφωνεί μέσω του αριθμού 14801.
 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Η’ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ.
 3. Η χρέωση για τη χρήση της Υπηρεσίας, υπολογίζεται βάσει του χρόνου που θα διαρκέσει η κλήση προς τον αριθμό 14801 που υποστηρίζει την Υπηρεσία.
 4. Το Viva! δεν ευθύνεται για τυχόν μεταβολές στα λιανικά τέλη τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό 14801 που ορίζονται από τον ΟΤΕ σε σχέση με αυτά που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Ενδεικτικοί λόγοι μεταβολής των τελών αυτών μπορεί να είναι ο ορισμός από την ΕΕΤΤ νέων κανόνων που να διέπουν τη λιανική χρέωση των κλήσεων που εκκινούν από ένα δίκτυο και καταλήγουν σε αυτούς τους αριθμούς ή νέου συγκεκριμένου τέλους παρακράτησης στην εφαρμογή του οποίου είναι υπόχρεα όλα τα δίκτυα με σημαντική ισχύ.
 5. Το Viva! δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ή αλόγιστη χρήση της Υπηρεσίας που κάνει ο Χρήστης ή άλλο πρόσωπο σε βάρος του χρήστη.
 6. Το Viva δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη υλική ζημία ή ηθική βλάβη δύναται να προκύψει από τη χρήση της Υπηρεσίας. Το Viva δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη υλική ζημία ή ηθική βλάβη δύναται να προκύψει απο τη οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, ή διακοπή της Υπηρεσίας, για τεχνικούς ή άλλους ανωτέρας βίας λόγους.
 7. Το Viva δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του Χρήστη με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ώστε να είναι σύμφωνοι με τις εξελίξεις και την παροχή της Υπηρεσίας.
 8. Η λειτουργία της υπηρεσίας διέπεται από τους παρόντες όρους και τα χαρακτηριστικά αυτής που δημοσιεύονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο www.viva.gr.

1.5 OΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ τερματικών POS "VIVA POS"

 1. Εφαρμογή

  Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων της κατηγορίας POS της εταιρείας Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής Viva), εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου, αρ. 18-20 ΤΚ 1512 με ΑΦΜ 998988329 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω του ιστοτόπου (website) www.vivawallet.comπου ανήκει στη Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (στο εξής VIVA PAYMENTS) που λειτουργεί ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήσfη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Viva θεωρείται ότι έχει αναγνώσει κατανοήσει, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. H υποβολή της παραγγελίας σας στη Viva συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

  2. Αντικείμενο ηλεκτρονικού καταστήματος VIVA & Προϋποθέσεις χρήσης προϊόντων

  Τα προϊόντα της κατηγορίας POS που διατίθενται προς πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Viva (καλούμενα στο εξής προϊόντα) αφορούν αποκλειστικά σε τερματικά χρέωσης καρτών (πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων). Τα προϊόντα ακολουθούν τις προδιαγραφές που δημοσιεύονται αναλυτικά για καθένα από αυτά στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Viva και τις οποίες καλείστε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν την υποβολή της παραγγελίας σας. Tα προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες για χρήση που εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στην εμπορική επιχειρηματική ή ελευθέρα επαγγελματική τους δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να δέχονται πληρωμές με κάρτα. Τα προϊόντα λειτουργούν αποκλειστικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών που παρέχονται από την VIVA PAYMENTS. Προκειμένου να δεχθείτε πληρωμές με κάρτες με χρήση των προϊόντων προαπαιτείται αφενός να έχετε εγγραφεί και ταυτοποιηθεί ως Έμπορος στη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με του εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις που αυτή δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο www.vivawallet.com, αφετέρου η μεταξύ σας Σύμβαση Συνεργασίας να βρίσκεται σε ισχύ. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας από τη VIVA PAMENTS ή/ και διακοπής παροχής υπηρεσιών πληρωμών προς την Επιχείρησή σας, ολικά ή μερικά, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο αυτό θα συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία χρήσης των προϊόντων που έχετε προμηθευτεί. Σε αυτή την περίπτωση τόσο η Viva όσο και η VIVA PAYMENTS ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσής σας φέρουν. Για το σκοπό αυτό πριν την αγορά των προϊόντων συνιστάται να έχετε τουλάχιστο ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στη VIVA PAYMENTS. Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση προϊόντων καθώς και η μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Viva. Για λόγους ασφαλείας η Viva διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στην υπηρεσία εκκαθάρισης συναλλαγών κάθε προϊόντος που πωλήθηκε σε Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες μέσω τρίτων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή της.

  3. Παραγγελίες

  Οι παραγγελίες λαμβάνονται αποκλειστικά: α)εγγράφως μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.vivawallet.com , είτε β) Τηλεφωνικά καλώντας στον αριθμό 211 7706900. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Viva από την στιγμή που θα λάβετε σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail. Οι ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη σας (εφόσον η παραγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου) και σε κάθε περίπτωση αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα διαφέρει από την αναγραφόμενη στην σελίδα του προϊόντος, θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση. Υποχρεούστε να ελέγξετε το επιβεβαιωτικό e-mail και να ενημερώσετε αμέσως την Viva (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης του επιβεβαιωτικού e-mail) εγγράφως για οποιοδήποτε τυχόν λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση. Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, εφόσον αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρακαλείστε να λάβετε γνώση των εξής στοιχείων: - Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του website δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. - Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. - Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τα αναγραφόμενα στο website Η Viva προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η Viva, δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον  ιστότοπο και www.vivawallet.com, και δεν δύναται να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία παρακαλείσθε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της VIVA είτε μέσω Live Chat ή με αποστολή e-mail στο support@vivawallet.com.

  4. Ακύρωση παραγγελίας

  Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε στάδιο πριν την παραλαβή του προϊόντος από εσάς, είτε μέσω Live Chat ή με αποστολή e-mail στο support@vivawallet.com. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

  5. Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος

  Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων στον προβλεπόμενο από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία χρόνο αποστολής. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η Viva, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 1-3 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της Viva, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 5-20 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

  6. Εγγύηση Προϊόντων

  Ευθύνη της Viva (ως Πωλητή) για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

  Σε περίπτωση ευθύνης της Viva για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του :α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί ή γνωστοποιηθεί εγγράφως εκ των προτέρων. Εάν ο αγοραστής επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Viva οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα καλείστε να επικοινωνήσετε με τη Viva αμέσως μετά την παράδοση και το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών είτε μέσω Live Chat ή με αποστολή e-mail στο support@vivawallet.com

         Ευθύνη της Viva (ως Πωλητή) σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος.

         11. Διάφορα
         12. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και οι διαφορές που τυχόν προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσης υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία ων δικαστηρίων της Αθήνας.

1.5.2 Ειδικοί Όροι ενοικίασης Τερματικών POS "VIVA POS"

 1. Εφαρμογή

Όροι Μίσθωσης Συσκευών Τερματικών αποδοχής καρτών (POS) 

1 Πεδίο Εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά σε κάθε μίσθωση Συσκευών Τερματικών αποδοχής καρτών POS (εφεξής «Εξοπλισμός POS») μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αρ. 18-20, ΤΚ 15125, ΑΦΜ 998988329, ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ 006549001000 (εφεξής «VIVA»), ως εκμισθώτριας και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του Επαγγελματία, ως μισθωτή (εφεξής «Επιχείρηση»).

2 Σύναψη μίσθωσης

2.1 H Επιχείρηση δύναται να μισθώσει τον Εξοπλισμό POS από τη VIVA κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματoς, επιλέγοντας τον Εξοπλισμό POS κατ’ είδος και ποσότητα (τεμάχια) που επιθυμεί να μισθώσει, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω προβλεπόμενους τρόπους: 

(i) ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου της VIVA, www.vivawallet.com/pos, 
(ii) τηλεφωνικά (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο) καλώντας στον αριθμό 211 7706900 ή των συμβεβλημένων με τη VIVA συνεργατών, (iii) με επίσκεψη εκπροσώπου της στα σημεία λιανικής διάθεσης του Εξοπλισμού POS, ή
(iv) κατόπιν επικοινωνίας με προωθητή- εκπρόσωπο της VIVA με φυσική παρουσία του ίδιου στην εγκατάσταση της Επιχείρησης. 
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.3. κατωτέρω, εκτός από τις περιπτώσεις (iii) και (iv), στις οποίες παραλαβή του Εξοπλισμού από την Επιχείρηση θα γίνεται ταυτόχρονα. 

2.2 Με την υποβολή αιτήματος μίσθωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκδίδεται ηλεκτρονικά από τη VIVA Δελτίο Παραγγελίας στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός παραγγελίας/ σύμβασης μίσθωσης, τα στοιχεία της Επιχείρησης (επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ), τα στοιχεία παραλήπτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση), o μισθούμενος Εξοπλισμός κατ’ είδος και ποσότητα, η διάρκεια μίσθωσης, η καθαρή αξία του μισθώματος, ο ΦΠΑ και η τελική αξία αυτού, ο τρόπος παραλαβής και τυχόν κόστος αποστολής. 

2.3 Mε την ενεργοποίηση του Εξοπλισμού POS, η Επιχείρηση δηλώνει διά του νομίμου εκπροσώπου αυτής ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε όρο που διατυπώνεται στο παρόν, η Επιχείρηση καλείται να απέχει από την υποβολή αιτήματος μίσθωσης και παραγγελίας Εξοπλισμού POS και σε κάθε περίπτωση από τη χρήση αυτού συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του.

2.4 O Εξοπλισμός POS λειτουργεί αποκλειστικά για συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών από το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «VIVA PAYMENTS»). Συνεπώς, προκειμένου η Επιχείρηση να πραγματοποιεί συναλλαγές με χρήση του Εξοπλισμού POS, θα πρέπει αφενός να διαθέτει ενεργό και ταυτοποιημένο επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET στη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, όπως αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό της ιστότοπο www.vivawallet.com και αφετέρου η μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας για την αποδοχή καρτών να είναι ισχυρή.

3 Δηλώσεις της VIVA

3.1 Στο πλαίσιο του παρόντος, η VIVA παραχωρεί στην Επιχείρηση για τη διάρκεια, όπως προβλέπεται στον όρο 6 κατωτέρω, τη χρήση του Εξοπλισμού POS, έναντι καταβολής μισθώματος από την Επιχείρηση σύμφωνα με τον όρο 5 κατωτέρω.

3.2 Η VIVA αναλαμβάνει να παραδώσει στην Επιχείρηση τον Εξοπλισμό POS χωρίς πραγματικά ελαττώματα, κατάλληλο για χρήση και εφοδιασμένο με τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο, τους Κανονισμούς των Διεθνών Οργανισμών Καρτών (ενδεικτικά VISA, MASTERCARD) και βάσει αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας (ενδεικτικά PCI-DSS). Η VIVA θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διατηρεί αναλλοίωτα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης όλα τα χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που φέρει ο Εξοπλισμός POS προκειμένου να είναι εφικτή η χρήση του.

3.3 Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος μίσθωσης ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά 
[όρος 2.1 (i) και (ii)], η VIVA αναλαμβάνει να παραδώσει τον Εξοπλισμό POS στην Επιχείρηση με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), εντός ευλόγου χρόνου και αναλόγως της διαθεσιμότητας, τον Εξοπλισμό POS και ειδικότερα στον τόπο που η Επιχείρηση δήλωσε κατά την υποβολή του αιτήματος. Τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν την Επιχείρηση. H VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης του Εξοπλισμού POS στην Επιχείρηση που αποδίδεται στον πάροχο υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή σε ανωτέρα βία. 

3.4 Εφόσον κατά τη διάρκεια της παρούσας, ο Εξοπλισμός POS εμφανίσει ελάττωμα ή παρουσιάσει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία, τα οποία δεν οφείλονται στην εκ μέρους της Επιχείρησης κακή ή/και αντίθετη με την ενδεδειγμένη χρήση του, η VIVA αναλαμβάνει αναλόγως της βλάβης/ δυσλειτουργίας/ ελαττώματος, είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει τον προβληματικό Εξοπλισμό POS με άλλο ίδιων ή ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών, χωρίς επιβάρυνση της Επιχείρησης, εξαιρουμένων των μεταφορικών εξόδων, εντός ευλόγου χρόνου από την αναγγελία της στη VIVA. Η παράδοση του προς αντικατάσταση Εξοπλισμού POS, θα συνοδεύεται από Δελτίο Αποστολής στο οποίο θα αναφέρεται ο σειριακός αριθμός του νέου Εξοπλισμού αντικατάστασης καθώς και ο σειριακός αριθμός του Εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι της Επιχείρησης για κάθε θετική, αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη που η τελευταία υποστεί εξ αυτού του λόγου.

3.5 Η VIVA δεν αποτελεί πιστωτικό, χρηματοδοτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών ή άλλης μορφής πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και συνεπώς ούτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συναλλαγές, χρεώσεις και πιστώσεις που πραγματοποιούνται με χρήση του Εξοπλισμού POS που μισθώνει η Επιχείρηση. Για ζητήματα σχετικά με συναλλαγές, χρεώσεις και πιστώσεις η Επιχείρηση θα απευθύνεται στη VIVA PAYMENTS.

3.6 Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους της Επιχείρησης οποιουδήποτε όρου του παρόντος όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή μη καταβολής από την Επιχείρηση του μισθώματος, η VIVA δύναται να αναστείλει τη λειτουργία του Εξοπλισμού POS που η Επιχείρηση μισθώνει ή / και να καταγγείλει αυτήν σύμφωνα με τον όρο 7 παρακάτω.

4 Δηλώσεις της Επιχείρησης

4.1 H Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης σε ορθή και επιμελή χρήση του Εξοπλισμού POS, τηρώντας τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται εντός της συσκευασίας καθώς και τις οδηγίες που αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivawallet.com/pos για το συγκεκριμένο είδος Εξοπλισμού. 

4.2 Η Επιχείρηση δηλώνει ότι θα χρησιμοποιεί τον ως άνω Εξοπλισμό POS για την άσκηση νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον προβλεπόμενο τόπο και σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4.3 Απαγορεύεται η εκ μέρους της Επιχείρησης πώληση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης του Εξοπλισμού POS προς οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων της ή η υποκατάσταση της στις υποχρεώσεις της εκ της παρούσας μίσθωσης από τρίτον.

4.4 Η Επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει τη VIVA άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του Εξοπλισμού POS είτε επικοινωνώντας με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της VIVA τηλεφωνικά μέσω του αριθμού 2117604000, είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com.

4.5 Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή αντικατάσταση του Εξοπλισμού POS εξ αιτίας βλάβης, δυσλειτουργίας ή καταστροφής του που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης, το σχετικό κόστος θα βαρύνει την τελευταία.

4.6 Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Εξοπλισμού POS, η Επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη VIVA και σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεται με το κόστος αντικατάστασής του.
4.7 Η Επιχείρηση θα γνωστοποιεί στη VIVA εγγράφως και άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, οποιαδήποτε μεταβολή υποστεί στη νομική της μορφή, στην εκπροσώπησή της, καθώς και στην περιουσιακή ή την οικονομική της κατάσταση, και η VIVA δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης, εφόσον κρίνει κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι οι μεταβολές αυτές θίγουν τα συμφέροντά της. 

4.8 Η Επιχείρηση δηλώνει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία της κατά την υποβολή της παραγγελίας ή την παραλαβή του εξοπλισμού είναι τα αληθή και ισχύοντα και θα γνωστοποιεί στη VIVA εγγράφως οποιαδήποτε μεταβολή τους άμεσα και στο μέτρο που είναι εφικτό ακόμη και εκ των προτέρων. Τα στοιχεία αυτά θα ισχύουν από την περιέλευσή τους σε γνώση της VIVA. 
4.9 Η Επιχείρηση αποκτά αποκλειστικά και μόνο δικαίωμα χρήσης του Εξοπλισμού POS και κανένα άλλο δικαίωμα κυριότητας ή εκμετάλλευσης του Εξοπλισμού POS ή του εγκατεστημένου σε αυτόν λογισμικού. 

4.10 Απαγορεύεται ρητά κάθε παρέμβαση, επισκευή ή τροποποίηση του Εξοπλισμού ή του λογισμικού αυτού από την Επιχείρηση. 

4.11 Η χρήση του Εξoπλισμού POS θα γίνεται αποκλειστικά από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προς τούτο προσωπικό της Επιχείρησης. 

5 Οικονομικοί όροι/ Μίσθωμα

5.1 Η Επιχείρηση θα καταβάλλει στη VIVA μίσθωμα, το οποίο συμφωνείται εξαμηνιαίο, ανερχόμενο σε σταθερό ποσό που αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Παραγγελίας πλέον εφαρμοστέου ΦΠΑ. 

5.2 Η Επιχείρηση θα καταβάλλει στη VIVA το μίσθωμα, εντός των πρώτων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών κάθε μισθωτικού εξαμήνου. Το πρώτο μισθωτικό εξάμηνο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού. 

5.3 Η Επιχείρηση καταβάλλει στη VIVA το μίσθωμα κάθε εξαμήνου καθώς και κάθε άλλη χρέωσή της στο πλαίσιο της μίσθωσης (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έξοδα αποστολής) μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού VIVA WALLET που τηρεί στη VIVA PAYMENTS. Η Επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό αυτό VIVA WALLET κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον όρο 5.2 ανωτέρω. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για κάθε μίσθωμα θα εκδίδεται την πρώτη ημέρα κάθε μισθωτικού εξαμήνου και θα αποστέλλεται από τη VIVA στην Επιχείρηση με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, ενδεικτικά αναφερόμενων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), της αποστολής μηνύματος μέσω του λογαριασμού VIVA WALLET της Επιχείρησης με τον οποίο συνδέεται ο Εξοπλισμός POS, γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που η Επιχείρηση έχει δηλώσει στη VIVA κλπ.

5.4 Με την αποδοχή των παρόντων, η Επιχείρηση αποδέχεται και συναινεί στην εξόφληση των μισθωμάτων προς τη VIVA και τυχόν λοιπών εξόδων από τη μίσθωση, με αυτόματη χρέωση του επαγγελματικού της λογαριασμού VIVA WALLET που τηρείται στη VIVA PAYMENTS. Η ανωτέρω χρέωση διενεργείται με εντολή της VIVA ως δικαιούχου είσπραξης, κατ’ εξουσιοδότηση της Επιχείρησης με βάση στοιχεία που η VIVA θα διαβιβάζει στη VIVA PAYMENTS και ο λογαριασμός αυτός VIVA WALLET θα χρεώνεται ισόποσα με το εκάστοτε οφειλόμενο μίσθωμα και τυχόν λοιπές οφειλές, όπως αναγράφονται στο αντίστοιχο εκδοθέν Τιμολόγιο.

5.5 Ειδικώς προβλέπεται ότι το μίσθωμα για το πρώτο μισθωτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται από την Επιχείρηση το αργότερο κατά το χρόνο παράδοσης του Εξοπλισμού POS σ’ αυτήν με τους τρόπους που η VIVA θα της κοινοποιεί κατά την υποβολή του αιτήματος μίσθωσης. 

6 Διάρκεια

6.1 Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δύο (2) έτη και άρχεται από την παράδοση του Εξοπλισμού POS στην Επιχείρηση. 

6.2 Η διάρκεια της μίσθωσης θα ανανεώνεται αυτόματα για δύο (2) έτη, εκτός εάν η Επιχείρηση δηλώσει εγγράφως στη VIVA τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την παρέλευση της συμβατικής διάρκειας του όρου 6.1, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτής. Για την ανανεούμενη μίσθωση θα ισχύει ως μίσθωμα, το προβλεπόμενο από τη VIVA για Εξοπλισμό POS του ίδιου τύπου, βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου της κατά το χρόνο εκπνοής της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

7 Καταγγελία

7.1 To χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) πρώτων μηνών μίσθωσης από την έναρξη της ή την ανανέωσή της συμφωνείται ως υποχρεωτική ελάχιστη παραμονή στη σύμβαση μίσθωσης. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση καταγγείλει τη μίσθωση του Εξοπλισμού POS οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο εντός του διαστήματος αυτού, η καταγγελία αυτή για να είναι ισχυρή έναντι της VIVA θα πρέπει να είναι έγγραφη, με άμεση ισχύ από την κοινοποίησή της στη VIVA, η δε Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη VIVA το σύνολο των μισθωμάτων για όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης (όροι 6.1 και 6.2 ανωτέρω) πλέον ποινικής ρήτρας, ως ανέρχεται κατά το χρόνο της καταγγελίας και αναρτάται στη σελίδα χρεώσεων που αναρτάται στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivawallet.com. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει εγγράφως τη μίσθωση οποτεδήποτε με άμεση ισχύ και άνευ καταβολής ποινικής ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή όμως, το μίσθωμα για το μισθωτικό εξάμηνο εντός του οποίου η σύμβαση μίσθωσης καταγγέλλεται, καθίσταται απαιτητό και εάν έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται. 

7.2 H VIVA δύναται να καταγγείλει τη μίσθωση εγγράφως και με άμεση ισχύ από την κοινοποίησή της στην Επιχείρηση στις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) παραβίαση εκ μέρους της Επιχείρησης οποιουδήποτε όρου του παρόντος όπως ενδεικτικά μη εμπρόθεσμη ή μη καταβολή από την Επιχείρηση του μισθώματος όπως προβλέπεται στον όρο 5 ανωτέρω, 
β) πλημμελής χρήση του Εξοπλισμού από την Επιχείρηση, 
γ) Καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας για την αποδοχή καρτών μεταξύ της Επιχείρησης και της VIVA PAYMENTS,
δ) Περιέλευση της Επιχείρησης ή κατάθεση αίτησης υπαγωγής της σε πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ισοδύναμη κατάσταση παύσης πληρωμών.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη VIVA το σύνολο των μισθωμάτων για τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης όπως προβλέπεται στον όρο 6.1 ή 6.2 αντίστοιχα.

7.3 Με την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, η Επιχείρηση υποχρεούται να παύσει άμεσα τη χρήση του Εξοπλισμού POS και να παραδώσει αυτόν σε καλή κατάσταση στη VIVA στη διεύθυνση που θα υποδείξει η τελευταία καθώς και κάθε υλικό που της παρασχέθηκε στο πλαίσιο της μίσθωσης από την τελευταία, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιχείρηση θα οφείλει προς τη VIVA αποζημίωση ίση με την αξία του Εξοπλισμού POS πλέον φόρων και τελών. Εφόσον η Επιχείρηση παραδώσει τον Εξοπλισμό POS εντός της ως άνω προθεσμίας αλλά με φθορές που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη και συμφωνηθείσα χρήση, η Επιχείρηση θα υποχρεούται σε αποζημίωση της VIVA ίσης με την τιμή του Εξοπλισμού POS που ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης μίσθωσης πλέον φόρων και τελών.

8 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

8.1 Η Επιχείρηση δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και αζημίως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη παραλαβής του Εξοπλισμού POS. 

8.2 Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής της, η Επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει τη VIVA σχετικά εντός της ως άνω προθεσμίας, με σαφή προς τούτο δήλωση (π.χ. ταχυδρομική επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

8.3 Σε περίπτωση υπαναχώρησης της Επιχείρησης, η τελευταία θα πρέπει να επιστρέψει στη VIVA και συγκεκριμένα στη διεύθυνση της αποθήκης της («SMARTEC AE», Φειδιππίδου 7, 124 61 – Χαϊδάρι) τον Εξοπλισμό POS εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης στη VIVA της υπαναχώρησής της, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και θα επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του. Ο Εξοπλισμός POS θα παραδίδεται στη VIVA με ευθύνη της Επιχείρησης και σε κατάσταση ίδια με αυτή που παρελήφθη, ήτοι μη ενεργοποιημένος, εντός της συσκευασίας του, σε άριστη κατάσταση και με κάθε υλικό και παράρτημα που περιέχεται σε αυτή. Η VIVA θα επιστρέψει στην Επιχείρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση της Επιχείρησης, όλα τα χρήματα που έλαβε από εκείνη στο πλαίσιο της μίσθωσης, με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε η Επιχείρηση κατά τη σύναψη της μίσθωσης.

9 Προσωπικά Δεδομένα

9.1 H VIVA συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο δεδομένα και προσωπικά δεδομένα που η Επιχείρηση γνωστοποιεί στη VIVA με την εισαγωγή των αιτούμενων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων της Επιχείρησης και προσωπικών δεδομένων (σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή των εκπροσώπων αυτής) αποτελεί η προμήθεια του Εξοπλισμού POS. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής η Επιχείρηση παρέχει στη VIVA τη ρητή συγκατάθεσή της (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που η ίδια γνωστοποιεί για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 2472/1997 και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

9.2 H VIVA λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και τηρεί όλες τις αρχές σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις έγγραφες οδηγίες και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.

9.3 H Επιχείρηση με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων και προσωπικών δεδομένων που η Επιχείρηση γνωστοποιεί στη VIVA, από τη VIVA ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η τελευταία για την επίτευξη των σκοπών της παρούσης. Η VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, όπως π.χ. για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς. 

9.4 Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που της γνωστοποίησε η Επιχείρηση για την εκ μέρους της αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον η Επιχείρηση έχει συναινέσει διά του νομίμου εκπροσώπου της με σχετική δήλωσή του στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτής και τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποίησε για την αποστολή τέτοιας ενημέρωσης, δύναται να αποστείλει διά του νομίμου εκπροσώπου της ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivawallet.com με την ένδειξη «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, μπορεί να πατήσει στην ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ» του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει. 

9.5 Η συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί η Επιχείρηση στη VIVA είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

9.6 Η Επιχείρηση ή / και ο νόμιμος εκπρόσωπος δικαιούνται οποτεδήποτε να αιτηθούν να ενημερωθούν σχετικά με τα δεδομένα ή/ και προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, τα οποία τηρούνται στη VIVA, τους αποδέκτες τους, το σκοπό τήρησης και επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivawallet.com

9.7 Η VIVA επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα ή/ και προσωπικά δεδομένα της Επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων και προσωπικών δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για τη VIVA ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου.

9.8 Η Επιχείρηση ενημερώνεται με τους παρόντες όρους ότι σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων, η VIVA δικαιούται να γνωστοποιεί τα στοιχεία της Επιχείρησης και των νομίμων εκπροσώπων αυτής σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλόμενων μισθωμάτων. 

9.9 Η VIVA και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της μπορούν να προβούν στην καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ της με τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και απόδειξης μίας συνομιλίας ή/και μίας συναλλαγής τηρουμένων των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων κυρίως περί ενημέρωσης έναρξης και λήξης της καταγραφής. Η Επιχείρηση αποδέχεται την καταγραφή και αναλαμβάνει να ενημερώσει το σύνολο των προστηθέντων της σχετικά με την πιθανότητα της καταγραφής των συνομιλιών τους, επιπλέον των όποιων διαδικασιών ενημέρωσης περί έναρξης και λήξης της καταγραφής μίας συνομιλίας λαμβάνει η VIVA σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία. 

10 Τροποποίηση όρων

10.1 Η VIVA δικαιούται να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος οποτεδήποτε. Η τροποποίηση των όρων θα αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό της ιστότοπο και η Επιχείρηση υποχρεούται να ελέγχει τακτικά αυτόν. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν συμφωνεί με την εκάστοτε τροποποίηση δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7 ανωτέρω.

11 Εφαρμοστέο Δίκαιο

11.1 Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της μίσθωσης θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια.

12 Λοιπές Διατάξεις

12.1 Οι παρόντες όροι και το Δελτίο Παραγγελίας που εκδίδεται κατά την υποβολή αίτησης μίσθωσης αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο όλο.

12.2 Σε περίπτωση αντιφατικών διατάξεων, υπερισχύουν οι όροι του Δελτίου Παραγγελίας ως ειδικότεροι.

12.3 Ακυρότητα όρου ή όρων του παρόντος δεν θίγουν το κύρος του συνόλου των όρων αυτού.

12.4 Όλες οι κοινοποιήσεις από την Επιχείρηση προς τη VIVA θα πραγματοποιούνται είτε στη διεύθυνση της έδρας της υπό 1.1 ανωτέρω είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση possales@vivawallet.com.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ»

Η VIVA PAYMENTS προσφέρει στους Χρήστες που διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών VIVA WALLET (Επαγγελματίες Χρήστες) τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες μέσω χρήσης τερματικών συσκευών POS έναντι μηδενικής προμήθειας (εφεξής «Προσφορά») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Επιλέξιμοι Χρήστες: 
Η Πρόσφορά ισχύει για κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που διαθέτει ατομική επιχείρηση και για κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο θα εγγραφεί ως Επαγγελματίας Χρήστης στο VIVA WALLET (“VIVA WALLET”) και θα ενεργοποιήσει επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών VIVA WALLET από την 3/11/2016 και εξής σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com. Επαγγελματίες Χρήστες ήδη εγγεγραμμένοι στο VIVA WALLET κατά την παραπάνω ημερομηνία δύνανται να επωφεληθούν της Προσφοράς κατόπιν υποβολής ειδικού εγγράφου αιτήματος προς τη VIVA PAYMENTS, η οποία αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για την αποδοχή του.

2. Επιλέξιμες Συναλλαγές: 
Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ένας Επιλέξιμος Χρήστης και για τις οποίες πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

i) Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των πελατών του Επιλέξιμου Χρήστη και των καρτών αυτών (Card Present Συναλλαγές) με χρήση φυσικών τερματικών συσκευών POS, τις οποίες ο Χρήστης αυτός έχει προμηθευτεί από τη «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» είτε με αγορά είτε με μίσθωση, ii) Η αξία των συναλλαγών δεν υπερβαίνει αθροιστικά το ανώτατο όριο των τριακοσίων ευρώ (€ 300) ανά ημερολογιακό μήνα. Μία συναλλαγή καθίσταται επιλέξιμη ακόμη και για μέρος της αξίας της, εφόσον κατά το υπόλοιπο αυτής υπερβαίνει το ως άνω όριο.

Για συναλλαγές του Επιλέξιμου Χρήστη εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα οι οποίες πραγματοποιούνται είτε καθ’ υπέρβαση του ορίου αυτού [2 (ii)] είτε κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων της περίπτωσης 2.(i) (Card not Present συναλλαγές), η VIVA PAYMENTS θα χρεώνει την εκάστοτε προβλεπόμενη προμήθεια βάσει του ισχύοντος Τιμοκαταλόγου Χρεώσεων. 

3. Διαδικασία Εφαρμογής: 
Κατά το χρόνο εκκαθάρισης κάθε συναλλαγής ενός Επιλέξιμου Χρήστη, εφόσον αυτή κριθεί επιλέξιμη κατά τις παραπάνω προϋποθέσεις είτε στο σύνολο είτε κατά τμήμα της αξίας της, η VIVA PAYMENTS δε θα χρεώνει αντίστοιχα προμήθεια. Για τις υπόλοιπες συναλλαγές ή για το τμήμα της αξίας συναλλαγών που υπερβαίνει το ανώτατο όριο (ανωτέρω 2.ii), η VIVA PAYMENTS θα χρεώνει τον Επιλέξιμο Χρήστη με την προβλεπόμενη στον Τιμοκατάλογο Χρεώσεων προμήθεια που εκάστοτε ισχύει εκτός Προσφοράς. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα, κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει εναλλακτικό τρόπο υλοποίησης της Προσφοράς, σύμφωνα με τον οποίο, κατά το χρόνο εκκαθάρισης κάθε συναλλαγής, ακόμη κι επιλέξιμης, θα χρεώνει την εκάστοτε προβλεπόμενη στον Τιμοκατάλογο Χρεώσεων προμήθεια εκτός Προσφοράς, και στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, θα επιστρέφει στον Επιλέξιμο Χρήστη τη χρεωθείσα προμήθεια για τις επιλέξιμες συναλλαγές εντός του μήνα αυτού, πιστώνοντας ισόποσα το λογαριασμό VIVA WALLET που ο Χρήστης αυτός τηρεί. 

4. Διάρκεια Προσφοράς: 
Η Προσφορά ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, έως την κατάργησή της από τη VIVA PAYMENTS. Το ανώτατο όριο των συναλλαγών (2.ii) για το οποίο εφαρμόζεται η μηδενική χρέωση κατά τα ανωτέρω ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό μήνα.

5. Τροποποίηση όρων: 
Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της Προσφοράς ή και να καταργήσει αυτήν οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόφαση της VIVA PAYMENTS για κατάργηση της Προσφοράς θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.vivawallet.com δέκα (10) ημέρες πριν την εφαρμογή της. Εφόσον εντός της ως άνω προθεσμίας ο Επιλέξιμος Χρήστης δεν προβεί σε καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας του με τη VIVA PAYMENTS ή/ και εξακολουθήσει να προβαίνει σε συναλλαγές μέσω αυτής μετά την παρέλευσή της προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση ή κατάργηση της Προσφοράς και τη συνακόλουθη χρέωσή του, όπως αυτή θα προκύπτει δυνάμει των τροποποιημένων όρων της Προσφοράς ή του εκάστοτε ισχύοντος Τιμοκαταλόγου Χρεώσεων κατόπιν κατάργησής της.